SBA

Systematiskt brandskyddsarbete, SBA

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) innebär lite förenklat att man på något sätt organiserar, planerar, utbildar, övar, dokumenterar, kontrollerar och följer upp brandskyddsarbetet i en byggnad eller verksamhet. 
För att kunna ha ett säkert brandskydd som fungerar år efter år, krävs en systematik och bra översikt. Då blir det enkelt att hålla koll på alla olika enskilda delar. 

Enligt lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) har den som äger en byggnad och den som bedriver verksamhet där, det yttersta ansvaret för sitt brandskydd. Det innebär en skyldighet att i skälig omfattning hålla utrustning för livräddning vid brand och att i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand.

I Statens räddningsverks allmänna råd och kommentarer om systematiskt brandskyddsarbete (SRVFS 2004:3), står att ett skäligt brandskydd innebär att man även bör bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete. Detta gäller både att arbeta förebyggande, för att så långt det går hindra att en brand uppstår, men också med de delar som måste fungera vid en eventuell brand.

Kom i gång med SBA

Om du vill komma i gång med att arbeta med systematiskt brandskyddsarbete, men inte riktigt vet hur du ska gå till väga, kontakta oss så ska vi bevisa att Systematiskt brandskyddsarbete inte behöver vara varken krångligt eller tidskrävande. 
Vi visar dig hur man gör och jobbar i SBA via vårt mycket smidiga webbaserade system med klickbara ritningar.

SBA

Prova vårat smidiga webbaserade system med klickbara ritningar för ditt Systematiska brandskyddsarbete.

Till höger finner du inloggning till våran weblösning för SBA: